Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Celem wdrażanych procedur jest:

Dodatkowe zmniejszenie ryzyka dla pracowników PPP 4 (usługodawcy) i pacjenta (usługobiorcy).
Ograniczenie liczby kontaktów na terenie Poradni w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

I. Zasady ogólne

Wszyscy pracownicy Poradni zostaną wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (przyłbice, maseczki, rękawiczki ochronne, płyny do dezynfekcji).
Do siedziby głównej Poradni pracownicy i klienci wchodzą, korzystając z wejścia bezpośrednio za szlabanem.
W jednym pomieszczeniu podczas wizyty w Poradni mogą przebywać oprócz diagnosty, maksymalnie 2 osoby.
Przedmioty i powierzchnie w gabinetach badań i terapii, których klienci dotykali podczas wizyty w Poradni będą systematycznie dezynfekowane.
Pomieszczenia, w których przebywają pracownicy i klienci Poradni będą systematycznie wietrzone.
Stacjonarne spotkania diagnostyczne i terapeutyczne będą ograniczone czasowo do niezbędnego minimum.
Do placówki nie będą wpuszczani pracownicy i klienci chorzy.
W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka/ucznia Rodzic/opiekun prawny powinien odpowiednio wcześniej powiadomić Poradnię i odwołać wizytę.
Poradnia będzie przyjmowała dzieci i uczniów w bazie Poradni oraz w gabinetach terenowych w celu diagnozowania dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.

II. Zasady dotyczące pracowników Poradni

Pracownik pedagogiczny przed przystąpieniem do bezpośredniej pracy z klientem powinien zaznajomić się z obowiązującymi w Poradni procedurami, zastosować się do nich pod kątem organizacji pracy i zagrożeń występujących podczas wykonywania swoich czynności zawodowych.
Wszyscy pracownicy Poradni są zobowiązani do korzystania ze środków ochrony indywidualnej podczas bezpośredniej pracy z klientem.
Przybywający do Poradni pracownicy każdorazowo zobowiązani są do starannego umycia oraz dezynfekcji rąk z użyciem płynu odkażającego dostępnego na terenie placówki.
Każdy pracownik mający objawy chorobowe (katar, kaszel, podwyższoną temperaturę, trudności z oddychaniem, dreszcze, uczucie rozbicia, inne niepokojące) zgłasza ten fakt dyrektorowi Poradni i nie pojawia się w miejscu pracy do czasu pełnego wyzdrowienia, korzystając ze zwolnienia lekarskiego.
W przypadku współdzielenia gabinetu, spożywanie posiłków przez pracowników możliwe jest wyłącznie w pokoju socjalnym z zachowaniem podstawowych zasad higieny.
Wszelkie zabawki nie nadające się do codziennej dezynfekcji np. zabawki pluszowe, dywaniki, nie mogą być dostępne dla dzieci przybywających do Poradni.
Należy ograniczyć do niezbędnego minimum liczbę przedmiotów, których dotykają klienci Poradni, w gabinetach badań i terapii.
Pracownicy Poradni przestrzegają godzin pracy wynikających z grafiku, w sytuacjach koniecznych, na polecenie dyrektora, dostosowują grafik, umożliwiając zapewnienie sprawnego i bezpiecznego obsłużenia klientów.
Diagności zobowiązani są do prowadzenia badań z użyciem metod pozwalających na ocenę funkcjonowania dziecka w krótkim czasie. Pracownik pedagogiczny rozpatrując zgłoszenie powinien przeprowadzić wstępne czynności diagnostyczne z rodzicem/prawnym opiekunem/pełnoletnim uczniem w formie pracy zdalnej – telefonicznie i umówić osobiście termin diagnozy bezpośredniej. Pracownicy w trosce o wspólne bezpieczeństwo zgłaszają dyrektorowi zauważone przez siebie trudności w jego zapewnieniu.
Przed bezpośrednią wizytą diagnostyczną w Poradni i podjęciem jakichkolwiek czynności diagnostycznych w bezpośrednim kontakcie z klientem, pracownik pedagogiczny powinien przeprowadzić wywiad epidemiologiczny z rodzicem/opiekunem prawnym i w tym celu wypełnić Ankietę wstępnej kwalifikacji (załącznik nr 1 – Ankieta wstępnej kwalifikacji) w kierunku zakażenia SARS CoV-2.
W przypadku wywiadu epidemiologicznego (ankiety) dodatniego lub stwierdzenia objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) zasadna jest wówczas odmowa wykonania diagnozy.
W celu sprawnej komunikacji wewnątrzporadnianej, dyrektor obliguje pracowników do regularnego sprawdzania wiadomości mailowych docierających na indywidualne skrzynki e-mail na wroclawskaedukacja.pl. W przypadku jakichkolwiek zakłóceń działania poczty mailowej, pracownik ma obowiązek powiadomić o tym fakcie informatyka Poradni.
Pracownicy zobowiązani są co dwa tygodnie do wypełniania ankiety funkcjonującej pod nazwą „Ankieta wstępnej kwalifikacji”(Zał. 1a)

III. Zasady dotyczące klientów Poradni

Na badania do Poradni zgłasza się jedno dziecko z jednym opiekunem.

Rodzice / opiekunowie przybywają punktualnie na wyznaczoną godzinę wizyty.
Podczas wizyty oraz oczekiwania na nią, wskazane jest zachowanie bezpiecznej odległości między osobami (2 metry), z wyłączeniem dzieci i ich rodziców względem siebie.
Przybywający do Poradni klienci każdorazowo zobowiązani są do starannego umycia oraz dezynfekcji rąk z użyciem płynu odkażającego dostępnego na terenie placówki.
Klienci Poradni przebywając na jej terenie są zobowiązani do stałego zakrywania ust oraz nosa zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, z wyłączeniem dzieci do lat 4.
Klientom zabrania się spożywania posiłków na terenie Poradni.
Klienci z oznakami choroby (katar, kaszel, duszności, podwyższona temperatura ciała) nie będą przyjmowani przez pracowników Poradni.
Opiekun przebywający z dzieckiem na terenie Poradni jest zobowiązany do zorganizowania mu bezpiecznych warunków higienicznych (ograniczenie kontaktów z innymi dziećmi, dezynfekcja rąk, dozór podczas korzystania z toalety).
Przed rozpoczęciem diagnozy klienci Poradni zobowiązani są do wypełnienia „Ankieta wstępnej kwalifikacji”, opiekunowie w formie dotyczącej siebie i dziecka.

Załącznik nr 1 – Ankieta wstępnej kwalifikacji

Procedura określająca zasady bezpieczeństwa higienicznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 we Wrocławiu opracowana w związku z przywróceniem stacjonarnej pracy Poradni od 4 maja 2020 r.

Dodaj komentarz

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij