Nasza Poradnia stanowi jedno z ogniw w systemie oświaty, którego istotą jest niesienie pomocy i wsparcia psychologiczno–pedagogicznego dziecku i jego rodzinie. W realizacji zadań wynikających z obowiązujących aktów prawnych wspiera także działania edukacyjno–wychowawcze nauczycieli na terenie szkół i placówek oświatowych.

Poradnia ma pod opieką 130 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz 30 000 dzieci.

Nasz zespół to:

 • psycholodzy
 • pedagodzy
 • logopedzi
 • pracownicy administracji i obsługi

Działania wspierające pracę szkół i placówek

1. Działalność orzecznicza

W Poradni są organizowane i działają na zasadach określonych w rozporządzeniu  zespoły orzekające, które wydają:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (KS) dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (ZR-W) dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
 2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (IPP) oraz nauczania indywidualnego (IN) dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły,
 3. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zespoły orzekające wydają orzeczenia o potrzebie KS oraz o potrzebie IN dla uczniów szkół położonych na terenie działania Poradni. Wyjątek stanowią orzeczenia:

 • dla dzieci niewidomych i słabo widzących oraz dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących, dla których orzeczenia  wydają zespoły orzekające działające w  PPP nr 9, ul. Krakowska 102
 • dla dzieci z autyzmem, dla których uprawnioną do wydawania orzeczeń poradnią jest PPP nr 5,
  ul. Czajkowskiego 28.

Natomiast orzeczenia o potrzebie IPP, o potrzebie ZR-W oraz opinie WWR wydają zespoły orzekające działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

2. Działalność opiniująca

Wnioski kierowane za pośrednictwem rodziców do Poradni w dużej mierze wynikają z powinności szkół uwarunkowanych przepisami prawa, ich zmianami oraz z potrzeb rodziców. Obserwuje się systematyczny wzrost zapotrzebowania na kompetentne porady związane z nasilaniem się różnych problemów edukacyjnych i wychowawczych (w tym cywilizacyjnych) oraz często bezsilnością środowiska szkolnego i rodzinnego w ich rozwiązywaniu. Jedną z form pomocy Poradni w tym zakresie są wydawane opinie zawierające obok diagnozy problemu szczegółowe wskazania i zalecenia do bezpośredniej pracy z dzieckiem zorientowanej na jego rozwój.
Tendencja wzrostowa zapotrzebowania na specjalistyczną pomoc wynika z:

 • dużej ilości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi
 • wzrastającej świadomości społecznej dotyczącej możliwości terapeutycznego lub rehabilitacyjnego oddziaływania
 • zmian w zapisach aktów prawnych np.dostosowanie egzaminów zewnętrznych do potrzeb i możliwości dziecka
Przykłady dobrej praktyki

W Poradni w szerokim zakresie prowadzone są różne formy bezpośredniej pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom. Niektóre z nich to:

1. Badania przesiewowe

Badania te spełniają podstawową rolę profilaktyczną, pozwalają na wczesne wykrycie dysfunkcji i zaburzeń rozwojowych oraz zapewnienie dzieciom działań stymulująco-korygujących, a tym samym zapobiegającym niepowodzeniom szkolnym w początkowym okresie kształcenia. Pełnią one również formę psychoedukacji dla rodziców i nauczycieli, którzy otrzymują wsparcie i ukierunkowanie pracy z dzieckiem wymagającym pomocy. Istotnym walorem tej formy pracy jest możliwość objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną dużych grup dzieci w środowisku ich codziennego funkcjonowania – w przedszkolu i w szkole.
Badaniami przesiewowymi obejmujemy corocznie ok. 1000 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dotyczą one:

 • ryzyka występowania zaburzeń dyslektycznych,
 • wyłonienia dzieci grup ryzyka w zakresie analizatora słuchowego i wzrokowego programem „Słyszę” oraz „Widzę” we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
 • oceny mowy i wyłonienia grupy dzieci z zaburzeniami mowy,
 • oceny funkcji percepcyjno-motorycznych istotnych w nauce szkolnej.
2. Terapia metodą Biofeedback

EEG Biofeedback jest metodą terapii zwiększającą efektywność pracy mózgu. W metodzie EEG Biofeedback osoba ma możliwość trenować przez uczestniczenie w różnego rodzaju grach komputerowych sterowanych jednak wyłącznie umysłem bez stosowania klawiatury czy myszki. W terapii pomocnicze zastosowanie mają relaksacja, wizualizacja, trening koncentracji, itp.
Treningi EEG Biofeedback poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, motywację do pracy, kreatywność, pamięć, polepszają nastrój, samoocenę i sen, równocześnie ucząc relaksu.
Metoda jest bezpieczna i nie ma żadnych ubocznych działań, pod warunkiem, że jest prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów.
W naszej placówce treningi EEG Biofeedback przeznaczone są w szczególności dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i lieceów przejawiających wymienione poniżej zaburzenia i trudności:

Trening EEG-Biofeedback jest wskazany dla osób:

 • z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym trudnościami w uczeniu się oraz z ADD i ADHD);
 • z zaburzeniami mowy;
 • z zaburzeniami zachowania (spowodowanymi impulsywnością i nadruchliwością);
 • cierpiących na różnorodne lęki i obniżenie nastroju;
 • trudności emocjonalne, wewnętrzne napięcie, trema, niska samoocena.

Metoda EEG Biofeedback powstała w ośrodku szkoleniowym NASA, następnie weszła do medycyny klinicznej. Obecnie jest popularna w innych pozamedycznych dziedzinach. Pomaga sportowcom, biznesmenom, uczniom i studentom. EEG Biofeedback jest bardzo pomocnym narzędziem dla psychologów i pedagogów np. w pracy z dziećmi z zespołem ADHD.

Warunkiem objęcia dziecka terapią w naszej poradni jest przedłożenie:

 • zaświadczenia od lekarza neurologa informującego o braku przeciwwskazań do udziału w terapii,
 • aktualnego wyniku badania EEG dziecka,
 • wyników badania psychologiczno-pedagogicznego.

Po przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami oraz analizie dokumentacji dziecka terapeuta podejmuje decyzję o zasadności terapii EEG Biofeedback.

Treningi odbywają się raz w tygodniu i obejmują 10 godzinnych sesji.
W przypadku dzieci młodszych możliwe jest rozłożenie terapii na 20 półgodzinnych spotkań.

3. Programy z zakresu profilaktyki

Programy wdrażane do realizacji w Poradni wynikają z analizy potrzeb i są odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska. Są to programy własne specjalistów Poradni lub autorskie np. ogólnopolskie, a odbiorcami – dzieci przedszkolne, uczniowie szkół, rodzice i nauczyciele. Stosowane są w nich strategie informacyjne, edukacyjne, interwencyjne, alternatyw. Realizacja programów odbywa się na dwóch poziomach profilaktyki:

 • pierwszorzędowej – adresowanej do uczniów szkół z grupy niskiego ryzyka celem promocji zachowań prospołecznych, przeciwdziałania konfliktom, agresji, promujących zdrowy tryb życia,
 • drugorzędowej – adresowanej do grup podwyższonego ryzyka celem ograniczania głębokości i czasu trwania dysfunkcji, a także umożliwiania wycofania się z zachowań ryzykownych.
4. Edukacja rodziców

Celem jest dostarczenie rodzicom i nauczycielom wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, wymiana doświadczeń.

Szkoła dla rodziców (według programu dr Caroll Sutton)

Program realizowany w Poradni od kilku lat, uzyskał wysoką ocenę odbiorców – rodziców dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym pragnących skutecznie radzić sobie z obserwowanymi u swoich dzieci trudnymi zachowaniami np. kłopoty ze snem, nie reagowanie na polecenia, napady złości, odmowa jedzenia, używanie brzydkich słów, płacz przed rozstaniem się z matką …
Program poza wskazaniem „metody postępowania” – uczy budowania relacji między rodzicami i dziećmi w duchu podmiotowości i dialogu, umiejętności porozumiewania się w rodzinie, pozwala na własną rodzicielską refleksję, zapoczątkowuje konieczne zmiany.
Atutem programu jest :
– wielotematyczność spotkań z zakresu problemów wychowania dziecka o charakterze poznawczym
– cykliczność spotkań grupowych – warsztatowych dająca możliwość przeżycia na sobie i doświadczenia emocji, które budzą niegrzeczne zachowania dzieci
– wymiana doświadczeń między rodzicami – stanowiąca jednocześnie dla nich rodzaj grupy wsparcia z komunikatem „ Nie jestem sam …”
– praktyczne wypróbowanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych dla rodziców – stanowiące zapoczątkowanie koniecznych zmian

Potwierdzeniem ważności i skuteczności programu „ Szkoła dla rodziców” w procesie wychowania są zebrane w drodze ewaluacji opinie ich uczestników.

Warsztaty psychoedukacyjne

Warsztaty stanowią jedną z powszechnie stosowanych w Poradni form wsparcia rodziców w funkcjach wychowawczych. Stanowią istotną propozycję działań postdiagnostycznych, oraz zaproszenie dla rodziców nie korzystających z pomocy Poradni. Oferta warsztatów z rodzicami obejmuje zagadnienia stanowiące najczęstsze przyczyny bezsilności rodziców w problemach dydaktyczno–opiekuńczo-wychowawczych.
W większości przypadków oparta jest o sugestie zawarte w cyklu książek A. Faber i E. Mazlish współcześnie rekomendowanych przez autorytety w dziedzinie psychologii i pedagogiki oraz uznane jako skuteczne przez praktyków:
– „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
– „Rodzeństwo bez rywalizacji – jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”

Przykładowa różnorodna tematyka warsztatów dla rodziców, w tym cyklicznych to m.in.:
– „Komunikacja rodzic – dziecko”
– „Stosunki interpersonalne, sytuacje trudne, sposoby mediacji”
– „Rozwiązywanie konfliktów z dorastającymi dziećmi”
– „Kurs umiejętności wychowawczych – BLIŻEJ DZIECKA”
– „Subkultury młodzieżowe i destrukcyjne grupy sektowe”

5. Punkty konsultacyjne

Punkt Porad dla Rodzin Plus

Punkt działa na terenie Poradni od roku szkolnego 2005/2006 w ramach oferty wspierania rodzin wielodzietnych. Istotnym elementem wsparcia jest preferencyjny dostęp do specjalistów Poradni dla rodzin posiadających więcej niż dwoje dzieci. W ramach działalności punktu realizowane są:
– indywidualne konsultacje specjalistyczne w Poradni dla rodziców dotyczące zagadnień trudności dydaktycznych i wychowawczych dzieci
– diagnozy psychologiczno–pedagogiczne pozwalające na ocenę możliwości rozwojowych dziecka oraz ukierunkowujące postępowanie z dzieckiem
– cykliczne spotkania instruktażowe dla rodziców ukierunkowujące pracę z dziećmi
– ćwiczenia usprawniające dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
– spotkania konsultacyjno-doradcze dla rodziców na terenie szkoły

Punkt Konsultacyjny dla Rodzin z Problemem Onkologicznym

Punkt działa od r. szk. 2006/2007. Jest adresowany do wszystkich osób poszukujących wsparcia psychologicznego w sytuacjach choroby nowotworowej dziecka lub choroby w rodzinie dziecka. Istotą działania punktu jest wsparcie i pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysu. Z porad w punkcie korzystają:
– rodzice dzieci kwalifikowanych w Poradni do nauczania indywidualnego
– dzieci i młodzież po okresie leczenia i powrotu do nauki w warunkach szkolnych
– osoby dorosłe skierowane przez lekarza specjalistę w stanach załamania psychicznego wobec postawionej diagnozy

Działalność punktu w ramach indywidualnych porad poszerzona jest o profilaktykę w formie: propagowania przez psychologa Poradni oferty programów profilaktycznych promujących zdrowie w ramach konferencji szkoleniowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Formą profilaktyki w ramach punktu jest prowadzenie warsztatów „Różowa wstążeczka”

Punkt „Mediacje i porady – pomoc dla rodziców, młodzieży i nauczycieli w rozwiązywaniu konfliktów”

Punkt powołany został na terenie Poradni w roku szkolnym 2007/2008 celem prowadzenia nowej, skutecznej formy rozwiązywania konfliktów przez profesjonalnie przygotowanych fachowców. Adresowany jest do osób w konflikcie (młodzież i dorośli), proponując im:
– określić kwestie sporne
– wyrazić potrzeby i oczekiwania
– zmniejszyć bariery komunikacyjne
– opracować propozycje rozwiązań
– zawrzeć satysfakcjonujące rozwiązanie

Z pomocy w punkcie mediacji korzystają rodzice diagnozowanych w Poradni dzieci, którzy pozostają w sytuacji konfliktu, separacji, rozwodu . Ich praca z mediatorami ukierunkowana jest m.in. na ustalenie rodzicielskiego planu wychowawczego, co służy pomocy dziecku zgłoszonemu do Poradni.
Z pomocy w punkcie korzystają także dyrektorzy i nauczyciele szkół w sytuacjach konfliktu: nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń, nauczyciel – rodzic.

6. Działania doraźne i interwencyjne wymagające pomocy i wsparcia specjalistów poradni
 • Grupy Wsparcia dla nauczycieli oraz praca w ramach Grup Prewencyjnego Wsparcia w Szkołach.
 • Udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery oraz Ogólnopolskim Dniu Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych
 • Konsultacyjno-doradcze punkty na terenie szkół i placówek
 • Popularyzacja wiedzy psychologicznej i pedagogicznej podczas konferencji
 • Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych w rodzinie oraz sytuacji trudnych konfliktowych w szkołach

Punkt Interwencji Kryzysowej – Rodzinny Punkt Konsultacyjny prowadzi usługi na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w związku z:

 • przemocą w rodzinie
 • śmiercią bliskiej osoby
 • chorobą własną lub osoby bliskiej
 • zagrożeniem samobójstwem
 • zdarzeniami losowymi (np. wypadek komunikacyjny, doświadczenie przestępstwa)

Konsultacje odbywają się w każdy wtorek: 16.00-18.00
na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4
przy ul. Jemiołowej 59 we Wrocławiu.
Prosimy o wcześniejszą rejestrację osobistą lub telefoniczną: tel. 71 798 68 30
Dyżury prowadzi: Iwona Pawlikowska – pedagog, psychoterapeuta

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij